21/4/2021

מכרז מספר: 02/2021
לביצוע ואספקת מוצרי דפוס עבור המועצה הדתית כפר סבא

המועצה הדתית כפר סבא  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות לאספקת מוצרי דפוס. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במזכירות המועצה, רחוב הרצל 48 כפר סבא, בשעות העבודה הרגילות, טלפון: 09-7905600, פקס: 09-7663014 / 052-3801234 או בפניה למייל moetzaks@gmail.com , החל מיום שני  כ"א אייר התשפ"א  03.05.2021.

לצפייה במסמכי המכרז:
מכרז 02/2021 לביצוע ואספקת מוצרי דפוס עבור המועצה הדתית כפר סבא (pdf)

שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום שלישי כ"ט אייר התשפ"א 11.05.2021 בשעה 14:00, במסמך וורד, לכתובת המייל: moetzaks@gmail.com

על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית לפקודת המועצה הדתית כפר סבא או ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 15,000 ₪, ולחילופין שיק בנקאי ע"ס 15,000 ₪ לפקודת המועצה הדתית כפר סבא, מסמכים המעידים על ניסיונו בהתאם לתנאים שיפורטו במסמך המכרז וכן המלצות.

את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז שירותי הדפסה".

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 19.05.2021

הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,
הרב ששון טרבלסי
יו"ר המועצה הדתית בכפר-סבא