(17/01/2023)

מכרז מס' 1/2023
למתן שירותי ייעוץ בתחום הכשרות

המועצה הדתית כפר סבא (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת מציעים/מציעות, להגיש מועמדות לתפקיד יועץ/יועצת בתחום הכשרות למועצה ולרב נותן הכשרות עבור עסקים מושגחים בעיר כפר סבא ו/או מעוניינים בתעודת כשרות ברחבי העיר כפר סבא, לתקופה קצובה, כנותן/כנותנת שירות חיצוני, הכל בכפוף לאמור במכרז על נספחיו.

על המציע להיות בעל/בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות, בחמש שנים הקודמות ליום הגשת ההצעה, בעבודה מול גורמי המשרד לשירותי דת ו/או הרבנות הראשית ו/או מועצה דתית בתחום הכשרות וכתיבת דוחות פיקוח.

לצורך הוכחת דרישת הניסיון על המציע לצרף קורות חיים והמלצה/המלצות ובהם/ובהן פירוט לגבי תיאור עבודתו, מספר בתי עסק, תקופת העסקה, שם הממליץ ופרטי התקשרות. בנוסף, על המציע לצרף דוחות פיקוח של 10 עסקים שונים, אותם כתב/כתבה המציע בחמש שנים הקודמות להגשת ההצעה.

על תנאי הסף להתקיים במציע, אשר יבצע/תבצע את השירותים בעצמו/בעצמה.

יתר התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין המציע, מפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, ניתן לקבל בפניה למייל: datitks@gmail.com החל מיום כ"ד בטבת התשפ"ג 17/1/2023.

שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום ז' בשבט התשפ"ג, 29/1/23 בשעה 13:00 במסמך וורד לכתובת המייל: datitks@gmail.com

להסדרי נגישות פרטניים נא לפנות ליצחק 050-6081810.

את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז 1/2023".

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: יום ראשון י"ד בשבט התשפ"ג 5/2/23 בשעה 15:00.
הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,
הרב ששון טרבלסי
ממונה המועצה הדתית בכפר-סבא