(06/10/2021)

המועצה הדתית כפר-סבא
מכרז פנימי/פומבי מספר 10/2021

לכל מאן דבעי

הרבנות והמועצה הדתית כפר-סבא מודיעים בזה על משרה פנויה במכרז פנימי/פומבי לתפקיד: בלנית במקווה.

מתח דרגות: 5-8 בדירוג מנהלי
אחוז משרה: 30%

  1. טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית ברח' הרצל 48 כפר-סבא, אצל הגב' אסנת יחיא / הגב' אסתר אלמשעלי  / אילן צדוק,
    בטלפון: 09-7905600, או בפניה למייל: moetzaks@gmail.com
  2. את ההצעות, כולל המסמכים הנלווים, יש למסור במשרדי המועצה או במייל המפורטים לעייל.
  3. המועד האחרון להגשת מועמדות : ט"ו חשוון התשפ"ב (21/10/2021) בשעה 14:30
  4. לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לאילן צדוק, טל'  052-3801234 בין השעות 08:00-14:00

בברכה,
הרב ששון טרבלסי
יו"ר המועצה הדתית בכפר-סבא

הודעה על מכרז פנימי/פומבי מספר 10/2021