עדכון מיום 22.03.21 בנושא עבודות קירוי סולארי בעיר

החברה הכלכלית פועלת כזרוע ביצועית של העירייה בתחום האנרגיה העירונית – מצד אחד ייצור חשמל סולארי ומצד שני הפחתת צריכת חשמל באמצעות התייעלות אנרגטית – מתוך קידום תפיסה עירונית של איפוס צריכת האנרגיה העירונית המזהמת. במסגרת ייצור האנרגיה הסולארית מתבצעים פרוייקטים של קירוי מגרשי ספורט עם מערכות סולאריות על גביהם, המייצרים במקביל יתרונות ורווחה לציבור המשתמשים במגרשים אלו בבתי הספר ובעלות עירונית פחותה משמעותית. כחלק מכך הוקמו עד היום 13 קירויים סולארים בכפר סבא, כאשר מעבר להם, הקימה החברה הכלכלית סככה במועצה אזורית גליל תחתון (בית ספר כדורי) והיתה בתהליך התקנת פאנליים סולאריים.
ב-23/12/2020 קרסה הסככה בכדורי תוך כדי עבודות הנחת והתקנת הפאנלים הסולאריים. בעקבות קריסת הסככה ומתוך הבנה שישנן סככות בכפר סבא אשר הוקמו הן באותה שיטה והן על ידי אותו קבלן (ובאישור אותו קונסטרוקטור) נעשו שורת פעולות על מנת להבטיח שמירה על ביטחונם של תושבי וילדי העיר. בין היתר שכרה החברה הכלכלית קונסטרוקטור חיצוני מטעמה והטילה עליו להכין תכנית חיזוקים לשדרוג הסככות לסטנדרט הבטיחות המחמיר ביותר.  הסככות נסגרו לכניסה והחלו בעבודות הכנה לחיזוקים. עם סיום כלל החישובים ותוך בחינה משותפת בין הקונסטרוקטור החיצוני מטעם החכ"ל לבין קונסטרוקטור נוסף ששכר קבלן הביצוע לגבי פרטי החיזוק הנדרשים, התחוור כי קיים פער אל מול ההתרשמות הראשונית וכי הסככות אינן עומדות לכאורה בתקן הנדרש וכפועל יוצא מכך תוכננו ובוצעו פרטי חיזוק משמעותיים הרבה יותר על מנת לייצר בטיחות מיטבית ותקנית בסככות. כתוצאה מכך התארכו משמעותית זמני העבודות וכצעד נוסף ואחרון הוחלט לסיים את אבטחת האיכות בבדיקה של קונסטרוקטור חיצוני נוסף, שלישי במספר, שייעזר, בין היתר בבדיקות מעבדה קפדניות שמבוצעות באמצעות מכשור מתקדם בשטח. בטיחות הילדים והציבור מעל הכל ועל כן, כפי שכבר הובהר לפני כחודש, הסככות תיפתחנה לאחר שלושה אישורים קונסטרוקטיביים נפרדים ודו"ח מעבדה קפדני.

בהנחיית ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית הוקמה ועדה להפקת לקחים בנוגע לתהליכים הנוגעים לתחום הקירויים הסולאריים וזאת במקביל לועדת בדיקה של מהנדסת העיר אשר מינה ראש העיר מייד עם קריסת הסככה בכדורי.

בישיבת הדירקטוריון ניתנה על ידי הועדה סקירה בנושא תוך הצגת הבעיות התהליכיות הנוגעות לבקרת האיכות של הקבלן על כל שלביה וכן הפתיחה המוקדמת של הסככות לאחר הקריסה בהתאם לחוות דעת של קונסטרוקטור בלתי תלוי. בנוסף הוצגו כלל ההמלצות בפני חברי הדירקטוריון במספר מישורים, הכוללות, בין היתר, פרסום מכרז חדש בנושא המעגן בין היתר מנגנוני בטיחות ואיכות מחמירים; את השימוש העתידי ביועצי בקרה בלתי תלויים לאורך כל התכנון והביצוע של הסככות; אופי פעילות גורמי חוץ בחברה; התווית פעילות של דירקטוריון החברה באמצעות ועדה ייעודית שתעסוק בין היתר במעקב אחר ביצוע המלצות הועדה, הגדרת המשך פעילות הקירויים הסולאריים בכפר סבא ומחוץ לכפר סבא.
כן קבעה הועדה כי החברה פעלה לאורך הדרך על מנת לתקן ולשפר את הטעון שיפור, בהתאם להמלצות היועצים הקונסטרוקטיביים, ועל מנת לאפשר שימוש בסככות בטוחות ביותר, לבצע בחינה מקיפה ככל שניתן ולייצר מהמשבר הנוכחי הזדמנות לשיפור וצמיחה. 
דירקטוריון החברה אימץ את כלל המלצות הועדה.

יצוין כי לאור ממצאי הקונסטרוקטורים החיצוניים ולכך שלמיטב הידיעה אותו מהנדס מקורי תכנן ואישר עשרות סככות ברחבי הארץ, הוצאנו פנייה נרחבת לרשויות המקומיות בישראל בדבר הממצאים והצורך בבדיקות סככות דומות בכל רשות.

מצגת בנושא סטטוס קירויים סולאריים מיום 16.03.2021

מידע בנושא מערכות פוטו-וולטאיות: