מבוא לרישוי עסקים
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מבוא לרישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 מטיל חובת רישוי ופיקוח על מאות סוגי עסקים במוגדרים בצו רישוי עסקים , וזאת כדי להבטיח את העמידה במטרות הבאות :

  •  איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים
  •  מניעת מפגעים ומטרדים
  •  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
  •  קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות
  •  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  •  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  •  מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
  •  מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק


 

חוק יסוד חופש העיסוק קובע כי כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל
עיסוק או משלח יד. החוק קובע כי שלילת הזכויות לחופש העיסוק יכולה להיעשות רק
באמצעות חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה במידה שאינה
עולה על הנדרש, או לפי החוק כאמור, מכוח הסמכה מפורשת בו.
חובת הרישוי היא לטובת הכלל ואינה עומדת בסתירה לחוק חופש העיסוק כל עוד גורמי
הרישוי מקפידים על קיום מטרות החוק.
תחומי האחריות של מחלקת רישוי עסקים הם טיפול ברישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים, טיפול ברישוי דוכנים זמניים, טיפול ברישוי שטחי ישיבה בשטחיים ציבוריים בחזית בתי אוכל, פיקוח תברואי של בתי עסק.

בהוצאת הרישיון מעורבים מספר רב של גורמים :
גורמים עירוניים- רישוי ופיקוח על הבנייה, ביוב, סידורי נכים, פינוי אשפה, כיבוי אש, שירותים ווטרינרים, היחידה לאיכות הסביבה, מחלקת נכסים, פיקוח עירוני.
גורמים חיצונים- משרד הבריאות , המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת , משטרה , משרד החינוך, משרד המדע והספורט (מכוני כושר), משרד התחבורה.

מחלקת רישוי עסקים במקרה זה היא הציר המרכזי המנווטת ודואגת של כל משרד ממשלתי או מקומי יטפל בבקשה בזמנים הקצובים לו, והמבקש יעמוד בכל התנאים אותם קובע החוק.
הנושאים המפורטים כאן מציינים באופן כוללני את השלבים לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק ומהווים כלי עזר לטיפול ברישיון.
 

מידע חשוב נוסף:

 

חוק וצו רישוי עסקים

סוגי עסקים ורישיונות

למי נחוץ רשיון לניהול עסק?

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק?

דרישות מסגרת של המשרד להגנת הסביבה

דלג לתוכן העמוד