המועצה הדתית כפר סבא מכרז מס' 1/2013 לביצוע שיפוץ מקווה טהרה לנשים "בן גוריון"
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

המועצה הדתית כפר סבא מכרז מס' 1/2013 לביצוע שיפוץ מקווה טהרה לנשים "בן גוריון"

לביצוע שיפוץ מקווה טהרה לנשים "בן גוריון"

 1. המועצה הדתית כפר סבא (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל הצעות לשיפוץ מקווה טהרה "בן גוריון", הכול בהתאם לתכניות ולכתבי הכמויות המצורפים למסמכי המכרז.
 2. המציע הזוכה יידרש לבצע עבודות שיפוץ במקווה טהרה "בן גוריון" הכולל עבודות בנייה, מתקני תברואה, בידוד ואיטום, נגרות, מסגרות, חשמל, טיח, ריצוף וחיפוי, גבס, אלומיניום ונירוסטה, מיזוג, הסקה ועוד, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להנחיות המועצה.
 3. שאלות הבהרה ניתן לשלוח אל מר אברהם קורזוך באמצעות דוא"ל: Avryoskor@gmail.com
 4. סיור קבלנים יתקיים אי"ה ביום 10 לדצמבר בשעה 10:00 . המפגש יערך במקווה בן גוריון ברחוב בן גוריון 23 כפר סבא.
 5. במכרז רשאי להשתתף מציע שבמועד האחרון להגשת ההצעות עונה לכל תנאי הסף (מצטברים) שמפורטים להלן:
  א. המציע רכש את מסמכי המכרז מהמועצה הדתית.
  ב. המציע השתתף בסיור המציעים.
  ג. המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ הדין הצריך לעניין נושא ההתקשרות
  ומחזיק בכל הרישיונות הנדרשים ע"פ הדין.
  ד. המציע מילא וחתם על כל המסמכים כנקוב בכתב ההזמנה וצרפם להצעתו.
  ה. המציע ביצע לפחות שני פרויקטים של שיפוץ מקוואות טהרה לנשים בשלוש
  שנים שקדמו למועד הגשת המכרז, בהיקף שלא יפחת מ- 450,000 ₪ כ"א.
  ו. המציע עומד בתנאים הנדרשים כצד לעסקה עם גופים ציבוריים, כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976- , והמציא את האישורים הנדרשים לכך. במקרה של עמותה יש להגיש אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
 6. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הדתית. עלות מסמכי המכרז הינה בסך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו למציע בכל מקרה.
 7. את הצעות ניתן להגיש באופן ידני, בתיבת המכרזים במשרדי המועצה. ברחוב הרצל 48 כפר סבא, עד ליום 15 לדצמבר בשעה 12:00

בכבוד רב,
המועצה הדתית כפר סבא

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד