מכרז פומבי מס' 21/2014 הפעלת בית קפה, אספקה והפעלת 2 עגלות ממכר ניידות ו- 4 מכונות אוטומטיות בפארק העירוני בכפר-סבא
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 21/2014 הפעלת בית קפה, אספקה והפעלת 2 עגלות ממכר ניידות ו- 4 מכונות אוטומטיות בפארק העירוני בכפר-סבא

1. מהות המכרז

עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להפעלת בית קפה, אספקה והפעלת 2 עגלות ממכר ניידות ו- 4 מכונות אוטומטיות בפארק העירוני בכפר-סבא.
2. בית הקפה מצוי בפארק העירוני גוש 6436 חלקה 563, בסמוך לדרך הפועל ודרך בן יהודה.
3. בית הקפה הינו בגודל 196 מ', ובנוסף דק חיצוני בגודל 45 מ' וחצר משק בגודל 29 מ'.
4. דמי השימוש החודשיים המינימליים הינם 12,000 ₪ + מע"מ לחודש.
5. הזוכה ישלם את דמי השימוש המוצעים או 8% מהמחזור השנתי – לפי הגבוה מבניהם.
6. ההסכם הינו לתקופה של 5 שנים.
קיימת אופציה לטובת העירייה להאריך את תקופת ההסכם ל- 5 שנים נוספות.


7. תנאי סף
רשאים להגיש הצעה למכרז רק מציעים העומדים בתנאי הסף כדלקמן:
א. עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.

ב. מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 וצרף את האישורים והתצהירים בעניינו.

 
ג. מציע שרכש את מסמכי המכרז.


ד. מציע שהגיש ערבות בנקאית בסך 40,000 ₪ בתוקף עד 15/9/14.


ה. מציע שצרף להצעתו אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בין השנים  2009-2013, בהפעלת בית קפה/מסעדה אחת לפחות בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מ- 2 מיליון ₪ למסעדה/בית קפה בכל אחת מהשנים הנ"ל.


ו. מציע אשר השתתף בכנס מציעים.


8. מסמכי המכרז


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  500 ₪ (אשר לא יוחזרו), במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים רח' תל-חי 68ג', בימים א'-ה' בין השעות: 8:00-14:00 אופן התשלום ראה בקישור הבא:
 http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489


9. מועדים

 

 תאור 

 תאריך 

 שעה 

 פרטים

מפגש מציעים
(חובה) 

 14.7.2014

 12:00

נפגשים בכניסה לבית הקפה בפארק- הכניסה מחניון אצטדיון הכדורגל
 

 מועד אחרון להגשת שאלות 

17.7.2014  

 12:00 

אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420
 

 מועד אחרון להגשת הצעות 

31.7.2014 

 12:00 

  להכניס ידנית לתיבת המכרזים, מח' רכש ומכרזים, רח' תל חי 68ג' כפ"ס


10. כללי


האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

                                                                        _____________
                                                                            אשל ארמוני
                                                                          מנכ"ל העירייה

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד