ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא להפעלת חוגים ו/או קורסים ו/או סדנאות העשרה בפארק כפר סבא

(מאי 2022)

עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים המעוניינים בכך, להגיש הצעות להפעלת חוגים ו/או קורסים ו/או סדנאות העשרה בפארק כפר סבא (להלן: "הקול הקורא" או "ההליך") כמפורט במסמכי קול קורא זה על נספחיו. 

את ההצעה בצירוף כלל המסמכים המפורטים מטה, יש להגיש באמצעות הדוא"ל: motim@ksaba.co.il וזאת עד ליום שישי, 10/06/2022, בשעה 12:00.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנה על המשתתף.

להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות בטל': 09-7636600 או במייל: motim@ksaba.co.il