ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא למתן חסויות עבור פסטיבל הקאברים UNDER COVER 2 כפר סבא

(אוגוסט 2022)

החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס חל"צ - חברה לתועלת הציבור (להלן – "החברה") , מודיעה בזאת, על רצונה לצרף נותני חסויות לפסטיבל הקאברים- UNDER COVER" 2" כפר סבא.

מטרת הפסטיבל הינה להביא אל הבמה בכפר סבא את הקלאסיקות הגדולות של האמנים המובילים בארץ ובעולם, בביצועים נאמנים למקור.
הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 13-15 בדצמבר 2022, בהיכל התרבות ובאודיטוריום קריית ספיר, ובמסגרתו יינתן ביטוי לסגנונות מוזיקה מגוונים, איכותיים, הפונים לקהל הרחב בעיר.

לצורך קיום הפסטיבל, החברה מעוניינת לצרף נותני חסויות ולשתף פעולה עם גורמים שונים.
מובהר בזאת, כי פנייה זו ממוענת לכלל הגופים העסקיים אשר עומדים בתנאים ובדרישות. נותני החסות להפקה ייהנו מאמצעי חשיפה שונים.

החברה שומרת על זכותה לבטל קול קורא זה בכל עת, או לדחות את ביצועו ו/או את המועדים הקבועים בו מכל סיבה שהיא, או לצאת לקול קורא חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציעים אשר הציעו הצעתם לא תהיה על טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאמור.

גוף הרוצה להציע מתן חסות להפקה יפנה בכתב בבקשה לחברה, בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.
ההצעות אשר יוגשו במסגרת הליך זה, תעמודנה בתוקף לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
בכפוף לבחירה ולאישור של החסות המתאימה לפי שיקול דעת החברה, ייחתם הסכם בו יפורטו התחייבויות נותן החסות והתחייבויות החברה.

הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים אודות ההליך ניתן לקבל במשרדי החברה, אצל דסי פאר-דרור, סמנכ"לית החברה, בטל': 09-7640825 או במייל: DassiP@ksaba.co.il

על המציע/ה לשלוח באמצעות דוא"ל את מסמכי הפנייה, המצ"ב כנספח א', בצירוף המסמכים הרלוונטיים המפורטים מטה להלן, עד לתאריך 1/11/22 בשעה 12:00 לסמנכ"לית החברה, דסי פאר-דרור בדוא"ל: DassiP@ksaba.co.il
לאחר שליחת הדוא"ל, אחריות המציעים לוודא קבלה, בטלפון: 09-7640825 או במייל.

מודעה גרפית קול קורא למתן חסויות עבור פסטיבל הקאברים