ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא להפקת טקס יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות בעיר כפר סבא

עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות להפקה וניהול אמנותי של טקס יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות בעיר כפר סבא (להלן: "ההליך" או "הקול הקורא"; "השירותים" או "העבודות" בהתאמה).

  • בהליך זה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את הציון המשוקלל (איכות + מחיר) הגבוה ביותר בהתאם לכללי ההליך.
  • המועמד שיאושר בהליך יחתום על הסכם עם העירייה להסדרת מתן השירותים בנוסח המצורף לקול קורא זה.

מועד ואופן הגשת הבהרות ושאלות: לא יאוחר מיום 15/01/23 עד השעה 12:00, באופן, במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי הקול הקורא, לדוא"ל: mazia@ksaba.co.il

עדכון מועד הגשת הצעה:
ההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה כשהיא סגורה, חתומה ונושאת את שם ההליך בלבד, ובמסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מתאריך 29/01/23 עד השעה 12:00, בהיכל התרבות, רח' ירושלים 33, כפר סבא, לידי הגב' עולמית מדמון או מי מטעם מח' האירועים של העירייה.