ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של קרקס נייד במקרקעי העירייה לתקופה קצובה

(מרץ 2024)

עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות להקמה והפעלה של קרקס נייד במקרקעי העירייה לתקופה קצובה.
בהליך זה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר מבין המציעים.

את ההצעה בצירוף כלל המסמכים המפורטים בסעיף 4 לעיל יש להגיש במעטפה כשהיא סגורה, חתומה, ונושאת את הכותרת: "הצעה להקמה והפעלת קרקס נייד", עד ליום 04/04/2024 בשעה 12:00, למחלקת נכסים, רח' ויצמן 137 כפר סבא, חדר 13.