הודעה בדבר כוונה להתקשר בפיילוט עם חברת "פושיט ריפלייס בע"מ"

עיריית כפר- סבא מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פושיט ריפלייס בע"מ (PUSHIT REPLAYS LTD), מספר ח.פ. 516782299 (להלן: "החברה"), לתקופת פיילוט בת שלושה חודשים, במסגרתה יותקנו מצלמות בחלק ממגרשי הספורט הפתוחים בעיר לצורך תיעוד שחקנים חובבים באמצעות אפליקציה ייעודית. (להלן : "הפעילות").

כל אדם או גוף אחר המעוניין לקיים פיילוט דומה ולבצע את הפעילות הנ"ל, רשאי לפנות ולהודיע על כך לעירייה, בכתב, בצירוף מסמכים רלוונטיים, ככל וקיימים.

לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וזאת באמצעות פנייה לרשות הספורט בעיריית כפר- סבא, בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] עד לא יאוחר מיום 1/6/2023.

 

< לכל ההודעות לתושב