פרטי הזכאות להנחה

אזרח ותיק אינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:
*קצבת זקנה
*קצבת שאירים
*קצבת תלויים

שיעור ההנחה
30% בגין 100 מ"ר .

המסמכים הנדרשים

המבקש הינו מחזיק בנכס.
הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי במידה ולא מקבל קצבה ולא הומצא אישור רשמי.

  • יש להמציא 3 חודשי תדפיסי בנק של בני הזוג המתגוררים בנכס.
  • כל הכנסה שהיא מבני הזוג המתגוררים בנכס.
  • הצהרה של המבקש על כל הכנסותיו , מכל מקור שהוא.

טפסים:

טופס בקשה ע"פ מבחן הכנסה לקבלת הנחה בארנונה - אזרח ותיק

טפסים אגף הכנסות