בקשה לפטור נכס ריק דירת מגורים

פרטי הזכאות להנחה:

 • פטור נכס ריק יינתן מתוקף תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993. לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס. פטור זה הינו בשיעור של 100%.
 • הנכס בבעלות מבקש הפטור.
 • הנכס ריק ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר.
 • על הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת. (ראו טופס למטה)

שיעור ההנחה
100% מגודל הנכס.

המסמכים הנדרשים
פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 6 חודשים לפי המוקדם מבניהם.
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה את המסמכים הבאים:

 • דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • תצהיר עצמי של הבעלים המפרט את התקופה בה הנכס עמד ריק. (ראו טופס הצהרה למטה).

בקשה לפטור נכס ריק עסקים

פרטי הזכאות להנחה:
פטור נכס ריק לעסקים ניתן כמו במגורים למינימום של חודש ימים  ולמקסימום  של 6 חודשים פטור של 100% ול – 6 חדשים נוספים פטור של 50% מסך הארנונה.  
שיעור ההנחה
100% מגודל הנכס.

המסמכים הנדרשים
פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 12 חודשים לפי המוקדם מבניהם.
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה, את המסמכים הבאים:

 • דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • תצהיר עו"ד או רו"ח עם פירוט על כך שהנכס עמד ריק ולא היו  הכנסות מהשכרתו בתקופה זו, תוך פירוט מדויק של תקופת הפטור המבוקשת, קרי ממתי עד מתי הנכס עמד ריק.

בקשה לפטור נכס ריק – בניין חדש – בעלים ראשון

פרטי הזכאות להנחה
על פי תקנה  12 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993. מחזיק שהוא הבעלים הראשון של הנכס (לרוב הקבלן), ממועד סיום הבנייה, קרי מהרגע שהנכס ראוי למגורים ועד לתום 12 חודשים ניתן לבקש פטור נכס ריק בגינו. באותו האופן בו מגישים בקשה לפטור נכס ריק של  דירת מגורים, כמפורט לעיל. 
יודגש כי, מי שניצל זכאותו להנחה ע"פ תקנה 12, לא יהיה זכאי להנחה נוספת לפי תקנה 13, בגין אותו הנכס.

הדגשים:  

 • בקשה לפטור נכס ריק, כפופה לביקורת של פקח מטעם העירייה, ע"פ שיקול דעת העירייה.  
 • במידה והנכס עומד ריק בתקופה בה מתחלפת שנת המס יש להגיש בקשה נפרדת לכל שנת מס  בנפרד.
 • יש למלא את כל המסמכים באופן מלא וברור.   

טפסים:

בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק

טפסים אגף הכנסות