טופס החלפת משלמים / מחזיקים / מכירה – מגורים

הסבר למילוי הטופס:

ע"פ הוראות החוק פקודת העיריות סעיף 325 וסעיף 326, חלה חובת הודעה על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך. יש להודיע לעירייה עד שבועיים ממועד השינוי.

כל עוד לא תתקבל הודעה על שינוי המחזיק/מחזיקה בנכס, חיובי הארנונה יחולו על המחזיק/מחזיקה הרשום/הרשומה בעירייה.

מסמכים נדרשים:

  • הסכם מכירה חתום או חוזה שכירות בתוקף לפחות ל-12 חודשים מיום הדיווח לעירייה.
  • צילום תעודת זהות / עמותה / חברה (ח.פ)/ שותפות של הדייר הנכנס והיוצא.
  • העברת נכנס מקבלן – יש לצרף פרוטוקול מסירה מקבלן.

למעבר לטופס מקוון

» טפסים נוספים אגף הכנסות