הרפורמה בחוק רישוי עסקים – תיקון 34

​​תיקון 34 לחוק רישוי עסקים שאושר ע"י הכנסת מטרתו לאזן בין מטרות החוק כדוגמת שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים וסביבתיים לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. תכלית הרפורמה הנוכחית הינה לשפר את תהליך הרישוי ולייעלו והיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאל".

מפורט להלן ההקלות החדשות לבעלי העסקים בהליכי רישוי עסקים.
הערה: ההליך הקובע הינו המפורט בחוק , תקנות וצו רישוי העסקים העדכניים.

1. הארכת תוקפם של רישיונות

בהמשך לשינוי בצו רישוי עסקים הוארכו תוקפם של הרישיונות לחלק מסוגי העסקים, לדוגמא:

 • אולמות אירועים, מסעדות, בתי קפה ומזנונים – 10 שנים.
 • מספרות , מכוני יופי וקוסמטיקה- 10 שנים.
 • מרכולים ללא טיפול במזון – 15 שנים.
 • פאבים – 5 שנים.
 • בריכות שחיה – 5 שנים.
 • לפרטים נוספים על תקנות צו רישוי עסקים

2. הארכת היתרים זמניים

ניתן לתת במצטבר היתרים זמניים עד לשנתיים במקום עד לשנה אחת בכפוף להוראות הדין.

3. הקלה באישור הנדסי לרישיון

ניתן להנפיק היתר זמני טרם קבלת החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לבעלי עסקים שהגישו בקשה להיתר הנדסי ברישוי זמין  (לא תיק מידע). בנוסף ניתן לאשר בקשה לרישיון כאשר הפרות הבנייה אינן מוגדרות מהותיות כמפורט בסעיף 8א 1  לחוק רישוי עסקים.

4. הקלה בתוקף רישיון שניתן לעסק בעל היתר לשימוש חורג

על פי התיקון החדש לחוק, רשות הרישוי תנפיק לעסק בעל היתר לשימוש חורג רישיון על פי התוקף הרשום בצו רישוי עסקים ולא על פי תוקף ההיתר לשימוש חורג בתנאי שבעל העסק מתחייב שיפעל לחידוש השימוש החורג לפני פקיעתו.

5. הקלה בנושא נגישות

רשות הרישוי תאפשר לבעלי העסקים הרוצים בכך להגיש אישור יועץ נגישות חיצוני מטעמם כחלופה לאישור יועץ הנגישות העירוני.

6. הקלות בהחלפת בעלות בעסק

קיימת הקלה על בעלי העסקים במקרים של שינוי זהות הבעלים בעסק כאשר לא נעשה שום שינוי אחר בעסק.

 • ​בסוג עיסוק המופעל ברישיון, בו המשטרה אינה גורם מאשר, רשות הרישוי תסתפק בחתימת בעל העסק הקודם ובעל העסק החדש על תצהיר כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם ולא נערכו בעסק שינויים. רשות הרישוי תנפיק רישיון מיידי .
 • בסוג עיסוק המופעל ברישיון, בו המשטרה היא גורם מאשר, תועבר הבקשה החדשה לשינוי בעלות בהליך מקוצר לבדיקת המשטרה למשך 14 ימים עד חודש אחד בלבד. לאחר אישור המשטרה יונפק רישיון.
 • החלפת בעלות בעסק הנמצא בהליך רישוי (כלומר ללא רישיון) – בעל העסק החדש יגיש לרשות הרישוי הצהרה כי לא חל שינוי בפרטי הבקשה שהוגשה ע"י הבעלים הקודמים ולא חלו שינויים בעסק והטיפול בבקשה יימשך מאותו שלב שבו היה טרם העברת הבעלות , ללא צורך להתחיל את התהליך מהתחלה.

7. מסלולי רישוי דיפרנציאליים -  (לעסקים שטרם נפתחו לפעילות)

 • מסלולים מקוצרים להוצאת רישיון
  בהתאם לרפורמה נוצרו 4 מסלולי רישוי שונים המותאמים לרמת מורכבות העסק ודרגת הסיכון שבו. מסלולים אלו יאפשרו לרשות הרישוי התנהלות מותאמת ונפרדת לכל סוג עיסוק ויקצרו משמעותית את משך זמן תהליך הרישוי לסוגי עיסוק המוגדרים בעלי סיכון נמוך ובינוני.
  התיקון לחוק מרחיב מאוד את השימוש בתצהירים במקום אישור של נותני אישור ויאפשר לבעלי העסקים שיעמדו בסייגים לקבל היתר מזורז או רישיון בזמן קצר יחסית, עוד לפני שהעסק נפתח בפועל.
  בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסף של המסלולים המקוצרים ויגישו את התצהירים, המסמכים וחוות הדעת הנדרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון בתוך זמן קצר יחסית, לפתוח את עסקם גם ללא ביקורת מוקדמת בעסק או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר כשהעסק כבר פתוח, הכול על פי דרישות מסלול ההיתר המזורז.
   
 • מסלול רישיון על בסיס תצהיר – קבלת רישיון עסק תוך 21 ימים
  מיועד לסוגי עיסוק פשוטים כדוגמת מספרה, קיוסק מכולת וכדומה בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול רישיון על בסיס תצהיר, העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו- 2 א (ב) לצו. במסלול זה , לאחר הגשת כל התצהירים והמסמכים על פי חוק ובדיקת רשות הרישוי בעל העסק יוכל לפתוח את העסק ולקבל רישיון.
   
 • מסלול היתר מזורז א'
  הוצאת היתר ל 180 ימים תוך 21 יום.  מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות בינונית כדוגמת מכוני יופי וקוסמטיקה, מעבדת שיניים, מקום לעשיית כתובות קעקע וכדומה בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז א' , העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו- 2 א (ב) לצו. במסלול זה, לאחר הגשת התצהירים ומלוא המסמכים, בעל העסק מקבל היתר מזורז למשך  180 ימים. במהלך זמן זה בו העסק נפתח לפעילות נותני האישור מגיעים לבדיקה ובמידה והעסק עומד בכל הדרישות מונפק רישיון.
   
 • מסלול היתר מזורז ב'
  הוצאת היתר ל 180 ימים תוך 49 יום מיועד לסוגי עסקים ברמת מורכבות בינונית מוגברת כדוגמת מסעדה מעל ל 50 מקומות ישיבה, פאב , בית מרקחת, מרכול עם טיפול במזון וכ"ו  בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז ב' , העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים .במסלול זה ניתן פרק זמן של 49 ימים (לאחר הגשת התצהיר ומלוא המסמכים) לנותני האישור להתייחס לבקשה לרישיון בטרם יינתן לעסק היתר מזורז ל 180 ימים. עם קבלת אישורם של נותני האישור או בהיעדר תגובה מצידם במהלך תקופת הבדיקה, יונפק היתר מזורז ל 180 ימים ובעל העסק יכול לפתוח את העסק. במהלך תקופת ההיתר המזורז (180 ימים) רשות הרישוי תפעל מול נותני האישור ובמידה והעסק יעמוד בדרישות ויתקבלו כל האישורים יונפק רישיון עסק.
   
 • מסלול רגיל להוצאת רישיון – קבלת רישיון בגמר הליך הרישוי
  מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות גבוהה כדוגמת קייטרינג, אולם אירועים, מסעדות גדולות, קניונים וכדומה. רישיון עסק יונפק רק לאחר קבלת אישורם של כל נותני האישור הקבועים בחוק.​

​8. הקלות בהליך חידוש רישיון עסק

​עד היום היה תהליך אחיד לחידוש רישיון בכל סוגי העסקים. בעקבות התיקון לחוק חידוש הרישיונות לעסקים יתבצעו באופן דיפרנציאלי, בהתאם לסווג המסלולים המקוצרים בצו גם אם טרם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש. רשות הרישוי יוזמת את הליך החידוש 120 ימים לפני תום תקופת הרישיון ותפנה לבעל העסק לשם חתימה על תצהירים. כל ההליך מתנהל ע"י רשות הרישוי תוך צמצום הבירוקרטיה לבעלי העסקים.

 • ​חידוש במסלול רישיון על יסוד תצהיר
  בעל העסק יידרש בעת חידוש הרישיון להגיש הצהרות שלא חלו שינויים בעסק מתנאי הרישיון הקודם , בעניין עמידה בדיני תכנון ובניה ובהעדר סייגים המונעים את השימוש בהליך מקוצר. הרישיון יחודש אוטומטית אך ורק על סמך תצהירו של בעל העסק ללא בדיקה של נותני אישור.
   
 • חידוש במסלול רגיל והיתר מזורז א+ב
  בעל העסק חותם על ההצהרות הנדרשות ורשות הרישוי מודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרות. נותני האישור יודיעו לרשות הרישוי תוך 45 ימים על אישור חידוש הרישיון, סירוב לאשר חידוש או על תנאים מוקדמים לקבלת אישור.

60 ימים מהגשת ההצהרות ע"י בעל העסק רשות הרישוי חייבת להחליט כדלקמן: לתת רישיון עסק , לסרב לתת רישיון תוך פירוט הנימוקים או להודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שיש למלא.

מידע נוסף:

מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסק (ינואר 2021)

מרכיבי הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים - מצגת משרד הפנים

מרכיבי הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים - עותק PPT להורדה