ל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס זכאי להגיש השגה על חיוב ארנונה במקרה של טעות בסוג הנכס, גודל הנכס, האזור ,השימוש בנכס, או אם אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

השגה זו יש להגיש בכתב למנהל הארנונה עד תשעים יום מיום קבלת השומה בשנת המס. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.

אם הסיבה להגשת ההשגה היא גודל הנכס יש לצרף תשריט מדידה חתום על ידי מודד מוסמך, בכפוף ובהתאם להגדרת שיטת המדידה של צו המיסים של העיר כפר-סבא.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
על תשובת מנהל הארנונה ניתן להגיש ערר לועדת הערר,  תוך 30 יום מיום קבלת התשובה של מנהל הארנונה הדוחה את ההשגה.

 את ההשגה ניתן להגיש על ידי שליחה לדואר-
ת"ד 25 אגף הכנסות מיקוד 44100, עבור מנהל הארנונה באגף ההכנסות.