הרשות העירונית לבטיחות בדרכים חרטה על דגלה את שילוב הידע והערכים בבטיחות בדרכים בכל תחומי הלימוד בבתי הספר. החלטה זו מבוססת על ארבע הנחות יסוד בנוגע להתנהגות בטיחותית של ילדים:

  1. התנהגות נאותה בדרכים, היא התנהגות מורכבת הכוללת פרמטרים תפיסתיים, קוגניטיביים
    ומוטוריים שאינם בשלים דיים אצל ילדים.

  2. חלק גדול מהנפגעים בתאונות דרכים הם ילדים.

  3. רב הילדים הנפגעים הם הולכי רגל, שחוצים דרכם לא במעברי חצייה וילדים הנוסעים ברכב.

  4. ילדים בגיל בית ספר הולכים ברגל ללא ליווי מבוגר, אחראים להחלטות שהם מקבלים ולהתנהגויות
    בהן הם בוחרים.

רציונל:
הוראה חוץ כיתתית - בחדר זה"ב מתאימה להוראת הבטיחות בדרכים כיוון שדרך הוראה זו מבטיחה למידה חווייתית, מבוססת על התנסות רב חושית ומתאימה ללמידה של מיומנות ושל התנהגויות בתנאים משתנים ובלתי צפויים.

מטרות חדר זה"ב:
1. טיפוח של מודעות להתנהגות בסביבה תנועתית מורכבת.
2. חינוך לאחריות אישית, שליטה עצמית והתאפקות.
3. חינוך לשיתוף פעולה ולשימוש משותף של גורמים שונים בדרכים ולפתרון סכסוכים.
4. חינוך להעדפה של פתרונות מונחי עקרונות בטיחותיים במטרה לפתח התנהגות מבוססת ידע וערכים חשוב לפתח סביבת למידה- חדר זה"ב שבה ילמדו מיומנות  יסוד רלוונטיים להתנהגות בדרכים. המחקרים בתחום מעודדים התייחסות למיומנות ייחודיות ואלו פותחנה במוקדים רלוונטיים ומעוצבים בהתאמה.

דוגמאות למוקד החדר רחבות ומגוונות ונמצאות בתהליך בחירה:
תכנית לימודית ייחודית מבוססת על נושאים שונים ועל המטרות המותאמות וישולבו בהוראת חדר הזה"ב.
התכנית תתבסס על התאמת הנושא בבטיחות בדרכים לגיל הלומדים ויכולתם, שילוב נושאים רלוונטיים כמו חשבון, מדע, שפה, היסטוריה ואנגלית בפעילות בחדר הזה"ב.
הכנת תכנית הלימודים השנתית של בית הספר תכלול מערכי שיעור מותאמים לשילוב נושאים בבטיחות בדרכים בנושאים הנלמדים בכיתה ומערכי שיעור הכוללים נושאים בבטיחות בדרכים בלבד.