תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.

כארבעה עד חמישה חודשים לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.

כל אחד מגורמי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.

באחריות בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.

עסק שלא יבצע את דרישות גורמי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.

משהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר או על ידי שליח עד בית העסק.
לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה בבנק או בתשלום מקוון באינטרנט.

חידוש הרישיון יהיה בר תוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שסירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.
 
ניתן לברר האם העסק החל בתהליך חידוש רישיון במערכת תיק תושב על ידי כניסה לאיזור האישי - בדיקת מצב בקשה רישיון עסק.