על פי פקודת העיריות כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך, בכתב למחלקת הגבייה בעירייה.

חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

  • חוזה שכירות חתום על ידי שני צדדים

  • חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים

  • הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר.

במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות לעירייה תוך הקפדה על מספר דגשים:

  • תקופת השכירות לא פחותה מ-12 חודשים

  • בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים

  • לחוזה צריכה להיות מצורפת כתובת למשלוח דואר של המחזיק הנכנס. יש להקפיד על כך כדי למנוע תקלות בקבלת דברי הדואר

  • יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה שיהיו, כדי שניתן יהיה להתקשר במידת הצורך לשם הבהרות נוספות

  • באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.

  • יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות + ספח של הדייר הנכנס.

זכור - כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה בעירייה .

טפסים

טופס מקוון להחלפת משלמים/ מחזיק/ מכירה - מגורים 

טופס מקוון להחלפת משלמים/ מחזיק/ מכירה - עסקים 

טפסים נוספים אגף הכנסות