להגשת בקשה להנפקת תו חניה  

מידע אודות הנפקת תווי חניה

בעירנו קיימים שלושה סוגים של תווי חניה: תו תושב כפר סבא, תו אזור ותו תושב ותיק.

תו תושב כפר סבא

התו מקנה שלוש שעות חניה חינם בהפעלת אמצעי חניה כגון פנגו, סלופארק (יש לוודא כי הנך רשום כתושב ברשומותיהם) ואיזיפארק (בדגם התומך לכך בלבד).
החניה בכפוף להוראות השילוט המקומי.
לרכב אשר מחזיק בתו חניה אזורי/תו תושב ותיק - אין צורך בתו תושב.


תו חניה אזורי

הסדר החניה האזורית מאפשר רק לבעלי רכבים הנושאים תו חניה אזורי לחנות באזור מגוריהם, החל מהשעה 17:00 ועד השעה 07:00 למחרת בבוקר, על פי השילוט המקומי ומספר האזור.

העיר מחולקת למספר אזורי חניה- קישור לטבלת איזורי חניה
כל אזור מסומן במספר, כל בית אב זכאי לעד שני תווים אזוריים (בקשות חריגות ידונו בהתאם).

תוקף התו הינו לשנתיים ועלותו 24.10 ₪.

*כל חידוש או שינוי רכב מצריך תשלום אגרה מחדש לצורך הנפקת התו.
**המחזיק בתו אזורי זכאי להטבות הניתנות לבעלי תו תושב ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב בנוסף.


תו תושב ותיק

החניה למחזיקי תו זה הינה חינם, בסימון "כחול לבן" בלבד, בכל רחבי העיר ובכל שעות האכיפה, בכפוף להוראות השילוט המקומי.
התו ניתן לנשים, תושבות העיר בנות 62 ומעלה ולגברים, תושבי העיר בני 67 ומעלה אשר מחזיקים ברישיון נהיגה, ורישיון רכב תקף ועל שמם.

לתשומת ליבכם! 'תו תושב ותיק' אינו מקנה זכות לחניה ב'כחול לבן' בתחומי חניה אזורית אחרי השעה 17:00.

המחזיק ב'תו תושב ותיק' נהנה גם מההטבות הניתנות ל'תו תושב' ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב נוסף.


המסמכים הנדרשים לבחינת זכאות להנפקת תו חניה

 1. תעודת זהות + ספח הכולל את כתובתו המעודכנת של המבקש.

 2. רישיון רכב על שם המבקש.

 3. תו תושב ותיק- יש לצרף רישיון נהיגה תקף ע"ש המבקש!

 4. בעלי "רכב חברה" או רכב בהסדר ליסינג - אנא צרפו מכתב אישור מהחברה על שיוך הרכב למבקש התו.

 5. כאשר המבקש אינו רשום כתושב כפר סבא/תושב האיזור בתעודת זהות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  אישור תשלום ארנונה על שם המבקש, לכתובת לעניינה נדרש התו ו/או חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד. 

במקרים חריגים - יש לפנות לרשות החניה לקבלת מידע. 

הצהרת המבקש

עם קבלת תו התושב הנני מתחייב בזאת:

 1. לשמור על שלמות התו
 2. להסיר את התו מכלי-הרכב עם שינוי מקום מגוריי, ולהחזירו לעירייה
 3. להדביק עג' שמשת הרכב הקדמית בצידה הימני הפנימי במקום שאינו מוסתר ע"י מגן שמש או ציוד אחר
 4. לא לערוך כל שינוי בנתונים המודפסים ע"ג התו
 5. לחדש התו בתום תוקפו
 6. להסיר את התו מכלי-הרכב עם מכירתו או העברתו לאחר, או עם החזרת כלי-הרכב למקום העבודה או לחברת ההשכרה.

הנני מצהיר כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה - נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין בקשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה, הינם עבירה על החוק, ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו.