פרטי הזכאות להנחה

הנחת עולה חדש תינתן ל-12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה.

שיעור ההנחה
עד 90% בגין 100 מ"ר .

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • נמסרו המסמכים להוכחת הזכאות.
  • הוגשה בקשה חתומה. 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות