פרטי הזכאות להנחה

הנחת עיוור - תושב הנושא תעודת עיוור לצמיתות (תעודה ירוקה בלבד)

שיעור ההנחה
עד 90% מכלל גודל הנכס.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • נמסרו המסמכים להוכחת הזכאות. (תעודה ירוקה)
  • הוגשה בקשה חתומה. 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות