פרטי הזכאות להנחה

הנחת פדויי שבי
אישור וועדה בדבר הכרה בפדויי שבי לפי חוק תשלומים לפדויי שבי,התשס"ה-2005.

שיעור ההנחה
עד 20% מכלל הנכס

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • אישור וועדה בדבר הכרה בפדויי שבי לפי חוק תשלומים לפדויי שבי,התשס"ה-2005.
  • הומצא הוגשה בקשה חתומה.  

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות