מחלקת פיקוח על הבניה

מהנדס צבי וכליס
מנהל מחלקת פיקוח
09-7649208
פקס: 09-7649269
 

מחלקת פיקוח על הבנייה ממונה על הפיקוח בתחום הבנייה הפרטית בעיר. פעילות הפיקוח על הבנייה כוללת בדיקות, והקפדה על עמידה בדרישות הבנייה בהתאם להיתרים.
כמו כן, עוסקת המחלקה באכיפת חוק התכנון והבנייה. בכל מקרה של בנייה ללא היתר כדין או שימושים שאינם תואמים תוכניות בנין עיר, ניתן לפנות לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה- 1965 סעיף 145 כדי לברר אילו עבודות טעונות היתר. למחלקה הכלים החוקיים הנדרשים להפסקת בנייה חריגה, באמצעות צוו הפסקת עבודה מנהלי או שיפוטי (בהתאם לנדרש), ואף העמדה לדין בבית המשפט.

תהליך קבלת ההיתר:

המחלקה מספקת היתרי בנייה למבקש בטרם יציאה לבנייה, זאת בליווי והנחיית הבונה לקראת הבנייה. כל הליך בנייה מלווה על ידי אחראי לביקורת הביצוע, אשר ממונה על-ידי בעל היתר. תפקידו לבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות שהותקנו על-ידי החוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום.

הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת לסוגיהם בגמר שלבים אלה:

  • סימון קווי בניין
  • גמר יסודות הבניין
  • גמר הקמת שלד. אם הקמתו מחייבת הקמת מקלט אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים בנייה זו תעשה עם תום ההקמה של המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים – הכול על פי העניין.
  • גמר בנייה.

כמו כן, מלווים מפקחי הבנייה את הליך הבנייה עד לאספקת חשמל, מים וטלפון לבניין (הנפקת טופסי 4), מתן תעודות גמר ואישורי אכלוס.

מידע מפורט יותר אודות התחלת הליך הבנייה, הימצאות מסמכים באתר, ביקורת ודיווח על ידי אחראי לביקורות, ניתן למצוא בתקנות התכנון והבנייה תש"ל- 1970, תוספת שנייה, חלק ט"ז.

לפיקוח בנייה באתר ההנדסי לחצו כאן