חוק העזר לכפר סבא (מודעות ושלטים), תשל"ד - 1974

עיריית כפר סבא (להלן: "הרשות" או "הרשות המקומית") גיבשה קריטריונים והנחיות להצבת שילוט בתחומי העיר למטרות הבאות:
• לשמור על חזות נאה ואסתטית של העיר.
• לקבוע קריטריונים אחידים להצבת שלטים בתחום העיר.
• לשמור על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים.
• ליצור שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לבין שלטים סמוכים, למבנה עליו ימוקם השלט ו/או לסביבה.
• להגן על הציבור על ידי קביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.
הנחיות אלו גובשו, על פי הוראות חוק עזר לכפר סבא (מודעות ושלטים), תשל"ד – 1974 (להלן: "חוק העזר העירוני לשילוט"), ובאות להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.

תנאים כלליים
• תנאי מנחה – תותר הצבת שלט אחד בלבד לכל בית עסק, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט או ממי שהוסמך על ידה.
• גודל השלט, מיקומו וצורתו יקבעו בתיאום עם מחלקת השילוט בעיריית כפר- סבא.
• הרישיון בגין השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדארית בלבד והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן , ברישיון השלט צוין מועד אחר.
• האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.
• כל החיובים הינם  לשנה,בהתאם לסיווג השלט ובהתאם לשיעורי האגרות הקבועים בחוק העזר העירוני לשילוט.
• לכל שלט יהיה אישור חשמלאי מוסמך (ככל שנדרש) + התחייבות  אישית של המבקש לתקינות השלט, לשמירה על מראהו האסתטי ולאי פגיעה בחזות הסביבתית.
• שלטים המחייבים התקנה  על גבי קונסטרוקציות, ביצוע חפירות ו/או עבודות בניה וכיו"ב  - יצורף  לבקשה היתר בניה מאגף הנדסה.
• השלטים יעוצבו ברמה אומנותית ע"י בעל מקצוע בתחום הגרפיקה/שילוט ויבוצעו מחומרים עמידים בפגעי מזג אויר. רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבעים המגנים מפני קורוזיה.
• השלט המוצע ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא ממוקם, בבניינים הגובלים ברחוב, מבחינת מיקום, גובה, צורה, גודל, חומר, הארה, צורת האותיות, הכתב, הצבע ומכל בחינה ויזואלית אחרת.
• על השלטים להיות מעוצבים וממוקמים להנחת דעת ועדת השילוט, ומתאימים לאופי הארכיטקטוני של המבנים והסביבה.
• הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
• לא יותר שלט שאינו צמוד למבנה, או למעקה בנוי, למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י ועדת השילוט.
• בעל רישיון לשלט חייב להחזיק את השלט במצב נקי ותקין. שלט שאינו מתוחזק כראוי - חייב בפירוק מיידי או החזרתו למצב תקין. העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, במידה ולא יעשה זאת בעל השלט, ולחייב את בעל השלט בהוצאות הפירוק. למען הסר ספק יובהר, כי אין בתשלום הוצאות כאמור, כדי לגרוע מסמכותה של העירייה לפעול על פי כל דין, לרבות בדרך של השתת קנסות.
• שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת והמערכת המספקת חשמל לשלט תהיה מוסתרת. מערכת תאורת השלט תעבור בקורת תקופתית של חשמלאי מוסמך, שימסור אישור לתקינות המתקן החשמלי ולאחריות, לבעל השלט. במקרים מיוחדים יותר שימוש בגופי תאורה מעוצבים ע"ג זרועות, בכפוף לאישור ועדת השילוט.

שלט  רגיל - הוראות כלליות:
• שלט המפרסם עסק יוצג רק בחזית המבנה שמתנהל בו אותו העסק, אלא אם התירה ועדת השילוט את הצגתו במקום אחר.
• רוחבו המרבי של שלט עסק לא יעלה על רוחב חזית בית העסק, אלא אם הותרה הצבת שלט גדול יותר, מטעמים מיוחדים, על ידי ועדת השילוט.
• עסקים הממוקמים בפינת רחובות בעלי מספר חזיתות מסחריות, יהיו רשאים למקם שלט אחד בכל חזית מבנה, בכפוף לאישור ועדת השילוט ולקבלת רישיון כדין בגין כל שלט.
• השלט יותאם למבנה שעליו יוצג, לא יחרוג ממימדי החזית (רוחב וגובה), ויבוצע עפ"י ההנחיות הכלליות המפורטות לעיל. השלט יבלוט (במידת העומק) לכל היותר 15 ס"מ מקו החזית, אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדת השילוט.  בבניינים בהם קיימת  נישה להתקנת שלטי הפרסום, לא יחרוג השלט מממדי הנישה.
• השלט יוצב בתיאום עיצובי בין כל החנויות בבניין אחד. השלטים לאורך החזית יהיו בשורה רצופה ומתואמת, או באותיות בודדות ע"ג הקיר, בהתאמה לשילוט שכן.

הוראות נוספות באשר לשילוט קולונדות
• הוראות אלו נוגעות לשילוט מסחרי ברחוב שיש בו קולונדה בנויה ו/או ארכדה, עבור העסקים הנמצאים בקומת הקרקע.
• השלט יהיה לכל רוחב המיפתח בין העמודים. לא יותר שילוט חלקי. השלט ישתלב במשור החזית ולא יבלוט ממנה - בין העמודים ובצמוד לקורה העליונה.
• בהינתן אישור של ועדת השילוט, ניתן לשלב שלט של שני עסקים בשלט אחד, במיפתח בין העמודים, בתנאי שהשלט נוגע לעסקים הנמצאים בסמוך לו.
• לא תותר העברת מערכת חשמל חיצונית לתאורת השלט.
• הגובה של השלט יהיה 40-80 ס"מ, ובכל בניין יהיו המידות אחידות לכל השלטים בבניין. הגובה המזערי מפני המדרכה לתחתית השלט יהיה 2.50 מטר.

שילוט/מודעה על חלון ראווה
• בכפוף לקבלת רישיון כדין, תותר הצבת שילוט מאחורי חלון הראווה של בית העסק או הדבקת מודעה על צידו הפנימי, בתנאי שאינם גורעים משקיפות החלון במידה העולה על הנדרש.
• מקום בו לא קיים שלט המפרסם את בית העסק – תיחשב מודעה שהודבקה כאמור לעיל, כשלט הטעון היתר כדין, לעניין תשלום האגרות בגינו.

שילוט על גבי בניין עם גגון בנוי
• בשילוט עסקים הכוללים גגון בנוי בחזית יותאם השלט למידת הגגון (אורך/רוחב/גובה). במקרה שהגגון בנוי ללא היתר - יוסר הגגון והשילוט יותקן בקיר חזית העסק.
שילוט על גבי בניין עם כרכוב (קרניז) בנוי
• במבנים בהם קיימים כרכוב/כרכובים בנויים, יהיה השילוט בשטח הקיר שבין תחתית הכרכוב לחלון הראווה הנמצא מתחתיו. השלט יהיה בגובה אחיד, שלא יעלה על 60 ס"מ, ובהתאמה למידות הכרכוב. במקרים שאין גובה מספיק לשילוט מתחת לכרכוב - יותאם השלט עפ"י הנחיות הועדה. 

שילוט באמצעות ארגזי שילוט
• הארגז יבוצע מפח מגולוון, אלומיניום או נירוסטה. אין להשתמש באותיות מנוסרות מודבקות. מידות הארגז יותאמו לשילוט שכן ולחזית הבניין, ויהיו מותאמות לשלטים לאורך כל חזית הבניין.
שלט שני ואילך
• שלט שני מחויב בקבלת אישור מיוחד של ועדת השילוט. שלט שלישי ואילך מחוייב בקבלת אישור מיוחד של ועדת השילוט, אשר יינתן מנימוקים מיוחדים.
• אגרת שלט שני ואילך תיגבה בנוסף לאגרה בגין השלט הראשון, על פי התעריפים הקבועים בתוספת לחוק העזר העירוני לשילוט.
• התנאים לעניין מיקום השלט, גובהו, עומקו ורוחבו יהיו כמפורט לעיל ביחס לשלט רגיל.
• בעלי עסק באותו בנין יוכלו להגיע ביניהם להסכמה אשר תוצג לעירייה בכתב, לפיה יוותר אחד מהם לשני על מיקום הפרסום, באופן שהשני יקבל את הזכות למקם שלט על גבי מקום הפרסום השייך לראשון.

שילוט בפסאז'ים/ סמטאות פנימיות
• עסקים הממוקמים בתוך סמטאות פנימיות או פסאז'ים יהיו רשאים לפרסם את עצמם באמצעות שילוט מרוכז, אשר יכיל את כלל ו/או חלק מהעסקים הממוקמים בתוך הסמטה הפנימית ו/או הפסאז' (להלן: "השלט המרוכז").
• השלט המרוכז ימוקם על גבי עמוד פרסומי מואר בפתח הפסאז' ו/או הסמטה כאמור או לחילופין על קיר המבנה הפונה לחזית הרחוב הראשי.
במקרה בו השלט המרוכז ימוקם על קיר המבנה הפונה לחזית הרחוב הראשי, לא יעלה רוחבו על רוחב קיר המבנה הנ"ל וגובהו לא יעלה על 80 ס"מ.
• בפסאז'ים ו/או בסמטאות פנימיות בהן תחליט ועדת השילוט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להציב את השלט המרוכז בשטח הציבורי, יותקן השילוט במיקום המיועד, אך ורק באמצעות זכיין שייבחר במכרז שיפורסם מטעם הרשות ואשר יהא אחראי מטעמה להצבת שילוט באופן המתואר להלן ולגביית אגרות השילוט מבעלי העסקים שיופיעו בשלט המרוכז.
הזכיין יהא רשאי לגבות תשלום נוסף מבעלי העסקים שיפורסמו באמצעות השלט המרוכז, בגין השימוש בשטחי הפרסום בשלט המרוכז, בגובה ובתנאים שיאושרו על ידי ועדת השילוט, כפי שיפורטו בתנאי המכרז.
• במקרה בו לא יינתן היתר להצבת שלט מרוכז כאמור, תיבחן אפשרות הצבת שלט דגל בכניסה לכל עסק ועסק בפסאז'/בסמטה, באופן ובתנאים כדלקמן:

  • שטח שלט הדגל לא יעלה על 0.2 מ"ר (צלע אנכית לא יותר מ-30 ס"מ) אלא אם יקבע אחרת על ידי ועדת השילוט .

  • שלטי הדגל יעוצבו בצורה אחידה בהתאם לקביעת ועדת השילוט.

  • השלט ימוקם אנכית לקיר העסק ובגובה מינימלי של 2.2 מ' ממפלס הקרקע.

• במקום בו טרם אושר שלט מרוכז כאמור וטרם הוצבו שלטי דגל - תיבחן הצבת חמורים בתוך הפסאג'  במהלך תקופת הביניים החל מרגע הגשת הבקשה לקבלת היתר להצבת שלט מרוכז ועד להתקנתו, אך לא יותר מ- 60 ממועד הגשת הבקשה. בכל מקרה  הצבת החמור תותר רק בצמוד לבית העסק ובאופן שלא יפריע את תנועת העוברים  ושבים.

שילוט לבעלי מקצועות חופשיים
• כל בעלי המשרדים במבנה ירכזו את שלטיהם ביחידה פרסומית אחת, אשר תוצב בקומת הקרקע ותותקן על קיר המבנה. במקומות בהם לא ניתן להציב את השילוט על הקיר, יותר בכפוף לאישור הועדה, להציב השילוט במסגרת מעוצבת, שאינה צמודה לבניין, או בצמוד לגדר.
• כל בעל משרד יפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 40/25 לכל היותר. כל שלטי העסקים באותו בניין יהיו במימדים, צורה וכיתוב אחידים, וירוכזו במסגרת משותפת. הלוחיות והמסגרת יהיו מאלומיניום או ממתכת אל חלד.
• כל בקשה לתוספת ו/או שינוי השילוט, תשתלב במערך השילוט המאושר הקיים. המבקש הראשון יכתיב את המיקום והצורה לשאר המשרדים בבניין.
• השילוט המבוקש ישתלב במבנה עליו הוא ממוקם, כמפורט בהנחיות הכלליות לעיצוב.

שילוט באתרי בניה
א. על גדר אתר בניה תותר הצבת שילוט טכני, המאושר כחלק מהיתר הבניה, באישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשר יפרסם את אתר הבניה ו/או את בעלי המקצוע העובדים באתר הבניה, בגודל אשר לא יעלה על 6 מ"ר.
ב. כן תאושר הצבת שילוט המחויב מתוקף חוקי התכנון והבניה, כדוגמת, רישיון הקבלן, אזהרה על קיום הבניה וכו', בגודל אשר לא יעלה על 1 מ"ר.
ג. פרט לשילוט הטכני המפורט בס"ק (א)-(ב) לעיל, לא תותר הצבת שילוט כלשהו על גבי גדר אתר הבניה ו/או בתוך אתר הבניה, אלא באישור מיוחד מוועדת השילוט, מנימוקים שיירשמו ובתנאים שיקבעו.
ד. למען הסר ספק, כל שילוט אשר יותר, למעט השילוט הטכני, המפורט בס"ק (א)-(ב) לעיל יחויב בהוצאת רישיון שילוט, ובאגרות שילוט כדין.
ה. לא תותר הצבת דגלי פרסום באתר בניה, למעט דגלי לאום ו/או דגל הרשות המקומית.

שלטי חוצות ופרסום בשטחים ציבוריים
א. תותר הצבת שלטי חוצות ברחובות הראשיים (עורקי תחבורה) בלבד, בכפוף להוראות חוק הדרכים(שילוט), תשכ"ו - 1966.
ב. שלטי חוצות יחויבו בקבלת היתר בנייה כדין, לרבות אישורי מהנדס לעניין קונסטרוקציה ו/או חוזק ויציבות השלט.
ג. שילוט חוצות יוצב אך ורק על גבי תשתית העשוייה אבן/בטון/לבנים/פלדה, כפי שתאושר מעת לעת על ידי ועדת השילוט.
ד. שילוט חוצות לא יעלה על גודל של 3X6 מ"ר.
ה. שילוט חוצות יאושר בתנאים הכללים להצבת שילוט, לרבות התחשבות בחזות הסביבתית.
ו. גב השלט ייצבע בצבע אחיד, אלא אם אושרה התקנת שילוט דו צדדי.
ז. שלטי חוצות לא יותקנו בסמוך לבנייני מגורים, או באזורים מבונים/צפופים, בהם אין מרחב פנוי פתוח בסביבת המבנה.
ח. שלטי חוצות לא יותקנו באזורים ירוקים פתוחים, פארקים ובשטחים שבהם השלט אינו משתלב בתכנון הסביבתי.
ט. שלטי חוצות לא יותקנו בסמוך למבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי ו/או מבנים לשימור.
י. שלטי חוצות ימוקמו במרחק מינימלי של 600 מטר בין שלט לשלט, בהתייחס לרצף שילוט על ציר תנועה.
יא. השלט יבוצע מחומרים עמידים בפני תנאי מזג אויר משתנים, לרבות: רוחות, שמש, גשם וכד'.
יב. שלטי החוצות ברחבי העיר יעוצבו בצורה אחידה לרבות עיצוב, מסגרת, מידות מתקן נושא וכו'.
יג. במידה ותהיה דרישת הסרה בעקבות דרישת גורמים מוסמכים, או שינוי בהנחיות ובתקנות, חייב יהיה בעל ההיתר בהסרת השלט.

שילוט על גשרים
• לא יותר שילוט על גשרים בעלי מעקה קל או שקוף.
• בגשרים בעלי מעקה בנוי ואטום, ניתן יהיה לאשר שילוט מוגבל - עפ"י שיקול דעת הועדה.
• השילוט יותאם למידות הגשר ולגובה המעקה. פרטי החיבור של השלט יהיו חלק מבקשת ההיתר לשילוט.
• שילוט גשרים, אם יותר, יחייב הצהרת מהנדס, כמפורט לעיל.
• גובה השלט לא יעלה על 1.2 מ"ר ובכל מקרה, השלט לא יבלוט מעל לגובה המעקה הבנוי.
• הועדה רשאית לדרוש רציפות והתאמה בין שלטים על גבי הגשר, או מרווחים בין שלטים - בהתאם לשיקול דעתה.

שילוט אלקטרוני על גבי מסכי טלוויזיה
• שלטי טלוויזיה יאושרו להתקנה רק ע"י חברות מקצועיות המתמחות בתחום זה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על בנייני מגורים, או באזורים מבונים/צפופים, בהם אין מרחב פנוי פתוח בסביבת המבנה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו באזורים ירוקים פתוחים, פארקים ובשטחים שבהם השלט אינו משתלב בתכנון הסביבתי.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על מבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי ו/או מבנים לשימור.
• שלטי טלוויזיה ימוקמו במרחק מינימלי של 500 מטר בין שלט לשלט, בהתייחס לרצף שילוט על ציר תנועה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על גגות.
• השלט יבוצע מחומרים עמידים בפני תנאי מזג אויר משתנים, לרבות: רוחות, שמש, גשם וכד'.
• השלטים יכללו מערכות בקרה על רמת קרינה והבהירות (BRIGHTNESS CONTROL). לא תותר הצבת שלט מסנוור או מרצד.
• מידות השלט לא יעלו על 3X4 מטר.
• השלטים האלקטרוניים ברחבי העיר יעוצבו בצורה אחידה לרבות עיצוב, מסגרת, מידות מתקן נושא וכו'.
• במידה ותהיה דרישת הסרה בעקבות דרישת גורמים מוסמכים, או שינוי בהנחיות ובתקנות, חייב יהיה בעל ההיתר בהסרת השלט.

שילוט תלת מימדי על גבי עמודים (שלט חוצות מתחלף)
שילוט תלת מימדי יותר להצבה באזורים שייקבעו על ידי הרשות, עפ"י שיקול דעתה של ועדת השילוט.
שלטים תלת מימדיים יותקנו אך ורק ע"י זכיינים מקצועיים המתמחים בתחום זה.
• מרחק מינימום בין העמודים יהיה 200 מ'.
• גובה העמוד הנושא יהיה מקסימום 6 מ', העמוד יהיה בחתך עגול.
• מרחק השלט משפת הכביש (המיסעה) יהיה מינימום 50 מ', בכפוף לחוות דעת יועץ תנועה.
• גודל השלט התלת מימדי: בגבולות נפח של 2 מ' עומקX  2 מ' גובה X 4 מ' רוחב.
• אין להציב שלט דו מימדי על העמוד ו/או שלט שיש לו חזית אחורית אטומה.

שילוט שהצבתו אסורה
לא יינתן רישיון לשלט במקרים כדלקמן:
• שלט שפרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק.
• שלט, שעל פי החלטת ועדת השילוט, פוגע במראה האסתטי של מבנה, או מסתיר פרטים בעלי יחוד ארכיטקטוני בבניין (קשתות, כרכובים, עמודים וכיו"ב).
• שלט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, מסתיר תמרורים, או שילוט חיוני אחר, או מהווה מפגע בטיחותי או מפגע תנועה, או שלט המואר בצורה העלולה להוות מפגע בטיחותי.
• שלט המהווה, לדעת וועדת השילוט, מטרד ו/או מפגע לתושבים, לתנועה או לסביבה (תאורה, רעש וכד').
• שלט המהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאות חירום, המותקן על מדרגות חירום, על צינורות ביוב, על עמודי רמזור, על אנטנות, על עמודי צופרים, על מתקני מיזוג אויר, על ארובות או במקום המונע גישה לאזור הדרוש לצרכי מילוט או כיבוי אש וכיו"ב.
• שלט שלדעת הועדה, עלול לפגוע בתקנות או ברגשות הציבור.
• שלט שאינו צמוד למבנה בית העסק המפורסם, לרבות שלט המוצב על קרקע לא בנוייה, אך למעט שלטי חוצות.
• שילוט על מבנים, עמודים ו/או מתקנים ציבוריים, לרבות מדרכה ומעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
• שילוט של עסק שלא פועל ע"פ דיני רישוי עסקים ורישוי בניה.
• שילוט על נגררים.
• שלט על בניינים לשימור, אלא אם ניתן היתר עפ"י החלטת ועדת השילוט, ואישור הוועדה לשימור מבנים.
• שלט דגל (בולט) - מאונך לבית העסק, אלא אם כן נמצא באזור מיוחד המאושר ע"י ועדת השילוט (קניון ערים, בית יתיר, מרכז שרונה, פסאז'ים וכו').
• שלט  בולט – שלט הבולט מעבר ל-15 ס"מ מקיר העסק.
• שלט נייד או שילוט המוצב על חמורים, למעט במקרים שהותרו כמפורט לעיל.
• מדבקות על גדרות.
• שלט על רכב חונה, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
• שלט בין קומות בבניין, אלא במקום שיועד לכך על פי היתר מיוחד.
• שילוט על גגות ומעקות גג, אלא אם ניתן אישור חריג מטעם ועדת השילוט.
• הצבתו של שלט שני ומעלה – אלא אם ניתן אישור חריג מטעם ועדת השילוט.
• שלטי בד, לרבות דגלים פרסומיים  למעט לצרכים טקסיים עירוניים שיחויבו באישור מיוחד, תקופת הצבת השילוט לא  תעלה על הניתן בהיתר.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שלט שהצבתו נאסרה ו/או שלט שהוצב ללא היתר, כמפורט לעיל, יחויב באגרה בגין התקופה בה הוצב בטרם הוסר.

שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות
בהתאם לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו- 1966, שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות נדרשים לאישור של ועדת השילוט והיתר של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה. לא יותקן שלט הנצפה מדרך בינעירונית בטרם קבלת היתר להתקנתו מהוועדה המחוזית.

ביטול ו/או הסרת שילוט
• שילוט המוצב ללא היתר כדין ו/או בסטייה מהיתר שניתן כדין – טעון הסרה.
• הרשות תהיה רשאית להסיר שילוט כאמור לאחר חלוף 14 ימים ממועד משלוח הודעה לבעל השלט ו/או מציב השלט ו/או מי מטעמם, המורה על הסרתו.
• בעל השלט ו/או מציב השלט ו/או מי מטעמם יחויב בהוצאות שנגרמו לרשות בגין הסרת שלט כאמור.