תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנותיו.
קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא ערובה להצלחה ולהגעה לסוף הדרך- לרישיון העסק.
על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.
רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון שניתן לבעל העסק הינו אישי ולא ניתן להעברה.

לצפייה בקובץ הנחיות לקבלת רשיון עסק לחצו כאן
לפירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים (דצמבר 2020)
לצפייה בקובץ תרשים זרימה- טיפול ברישיון עסק לחצו כאן 
לצפייה בקובץ סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון לחצו כאן 

שלב א'- מידע מוקדם

בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, יינתנו הנחיות לבקשה לרישיון

חשוב מאוד:
למידע אמין ומדויק יש למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש,
פרטי העסק הקודם שנוהל בנכס ורצוי גם את מספר חשבון הארנונה של העסק הקודם.

בהנחיות להגשת בקשה לרישיון יינתן המידע הזה:

 • טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה- טופס הגשת בקשה לרישיון ושובר תשלום בעבור אגרת בקשה לרישיון.
 • הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 • תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבל הרישיון.
 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתכנית חדשה אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.
 • הנחיות מיוחדות לתכנית, כגון סידורי חנייה, חנייה תפעולית, הכנת תכנית בטיחות, מספר העותקים הנדרש.
 • ההנחיות לגבי מיחזור וטיפול בפסולת, הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות,כגון עסקים המוגבלים במספרם בסוגם או בגודלם, מגבלות מיוחדות על פי תכנית מתאר החלה על המקום, מגבלות רישוי מיוחדות לבתי אוכל להצבת שולחנות וכיסאות על המדרכה.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.
 • הפניה למהנדס תברואה בכל הדרוש לבניית תכנית העסק והכנת התכניות ההנדסיות הדרושות לעסק.

מידע מקדמי:
על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
לקבלת מידע זה יש להגיש לרשות הרישוי או לגוף הרישוי, שמבוקש ממנו המידע, בקשה למידע מקדמי, הכרוכה בתשלום אגרה.
הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע בתוך 30 יום. למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות; בקשה למידע מקדמי על מפעל כימי תוגש למשרד לאיכות הסביבה.
לבקשה למידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק.
לצפייה בקובץ הנחיות לקבלת רשיון עסק לחצו כאן

רישוי עסקים באתר משטרת ישראל:
למידע אודות הליך הרישוי במשטרת ישראל
לאיתור פריטי רישוי עסקים

שלב ב'- תכנית עסק

תוכנית עסק מתבססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף תכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך": מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכל או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק.
התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף- מקופל כ"הרמוניקה"-בשישה עותקים.

על התכנית לכלול את המפורט להלן:

 • תרשים סביבה
 • מפה מצבית
 • תוכנית העסק
 • חתכים
 • לבתי אוכל - יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50)
 • אישור לפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה, תואמת את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג, אם ניתן. לאישור יצורפו ההיתרים האמורים (סעיף זה מתייחס להיתר מזורז בלבד).

עסקים שאינם מוקמים במבנה חוקי עם היתר בניה, ידרשו להכשיר את המקום על ידי הגשת בקשה לועדה מקומית לתכנון ובניה.

לצורך הכנת תוכנית עסק יש לצרף :

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית.
 • טבלת האישורים לתוכנית.
 • דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתוכנית העסק, נדרש מגיש התוכנית להציג:

 • ייפוי כוח לטיפול בתוכנית מטעם בעל העסק
 • תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתוכנית

שלב ג'- הגשת הבקשה

בקשה לרישוי עסק מוגשת במחלקת רישוי עסקים וכוללת את המסמכים הבאים:

 מסמכים נדרשים נוספים שנדרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים:

 • חוזה שכירות בתוקף והעתק שובר ארנונה.
 • אישור מרשם החברות + מינוי מנהלים בחברה.
 • צילום תעודת זהות.
 • ייפוי כוח הניתן על ידי עורך-דין (לנציג שעובד בחברה).

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום הגשת הבקשה ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לבדיקה של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי צו רישוי עסקים.
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירובו תפורטנה הנסיבות לסירוב.

לתשומת לבכם: כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק

לצפייה בהנחיות להגשת בקשה לשינוי בעסק לחצו כאן
לצפייה בהנחיות לחידוש רישוי עסק לחצו כאן

שלב ד'- הנפקת הרישיון 

לאחר אישור הבקשה על ידי כל גורמי הרישוי – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון/היתר זמני/היתר מזורז לניהול עסק.

על פי החוק והתקנות יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים, והוא יירשם בטופס הרישיון.