הודעה על קבלת תרומה

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  4/2016 של משרד הפנים שפורסם ביום 8.5.16, להלן פירוט בדבר תרומות שהתקבלו בידי עיריית כפר סבא:

 1. תרומה בסך 80,000 דולר  - דווח בישיבת מועצת העיר מיום 6.6.2021, על תרומה בסך של 80,000 דולר ממשפחת גוטסמן, באמצעות קרן P.E.F, לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון, 
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 02.05.21.
  ועדת תרומות - תרומה בסך 80,000 דולר
   
 2. תרומה בסך 30,000 ₪ – אושרה על יד מועצת העיר בישיבתה ביום 4.7.2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  ועדת תרומות- תרומה בסך 30,000 ש"ח
   
 3. תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ₪ – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה ביום 21.03.2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  ועדת תרומות- תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ש"ח
   
 4. תרומה בסך  37,000 ש"ח – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4.1.2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת תרומות.
  ועדת תרומות- תרומה בסך 37,000 ש"ח
   
 5. תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי (כמיליון וחצי ₪) – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4.1.2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  ועדת תרומות- תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי
   
 6. תרומה בסך 397,200 ₪  - אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 9.11.2011.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  ועדת תרומות- תרומה בסך 397,200 ש"ח