(16 באפריל 2023)

הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית כפר סבא שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023)

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023). רשימה זו כוללת 25% לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק.

להורדת דיווח על התאמות נגישות במקומות ציבור 2023 בקובץ pdf

להורדת דיווח על התאמות נגישות במקומות ציבור 2023 בקובץ WORD


(16 במרץ 2022)

הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית כפר סבא שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות לשנת 2022

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

בתוקף סמכותה של עיריית כפר סבא לפי סעיף 19 ט (ג1א) (2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  1. המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק.
  2. הצהרת ראש עיריית כפר סבא.

להורדת דיווח על התאמות נגישות במקומות ציבור 2022 בקובץ pdf