עיריית כפר סבא
מתן תמיכה לשנת התקציב 2021

ניתנת בזאת הודעה לציבור בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2021, בהתאם לסעיף 9 לנוהל למתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי  הרשויות המקומיות.

נוהל מתן תמיכות זה נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים שלא למטרה של עשיית רווחים בתחום הרשות, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט קליטת עלייה וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

הבקשות תוגשנה באופן מקוון בפורטל התמיכות העירוני.
קישור לטופסי הבקשה והתבחינים לקבלת התמיכה נמצאים בפורטל התמיכות.

הוועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים.

המשך פעילות ברוכה,

בכבוד  רב,
רפי סער
ראש העיר


הגשת  בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2021 הסתיימה ב-24/1/21 בשעה 24:00.
לא ניתן להקליד בקשות חדשות לאחר המועד הקובע.

לעדכון בקשה קיימת בלבד לחצו כאן

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021


מידע נוסף:

טבלה מרכזת לעמותות שאושרה להן תמיכה בשנת 2020 – עדכני ליום 25.10.20
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 
מתן תמיכה/השתתפות בדמי שכירות/שימוש במתקן ספורט לשנת 2019
תבחינים (קריטריונים) למתן תמיכות לשנת 2019 

לפרוטוקולים ועדת תמיכות