עיריית כפר סבא
הגשת בקשה לתמיכה במוסדות ציבור לשנת התקציב 2022

ניתנת בזאת הודעה לציבור בדבר הגשת ארכה לבקשות לתמיכה לשנת התקציב 2022, בהתאם לסעיף 9 לנוהל למתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי  הרשויות המקומיות.

נוהל מתן תמיכות זה נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים שלא למטרה של עשיית רווחים בתחום הרשות, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט קליטת עלייה וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

הבקשות תוגשנה באופן מקוון, באתר העירייה בפורטל התמיכות.
קישור לטופסי הבקשה והתבחינים לקבלת התמיכה נמצאים באתר האינטרנט של עיריית כפר סבא.

בקשות לתמיכה ניתן היה להגיש עד ליום 13/2/2022 בשעה 23:00 (המועד הקובע) באמצעות המערכת המקוונת.
לא יהיה ניתן להקליד בקשות חדשות לאחר המועד הקובע. 
הוועדה לא תדון בבקשות, שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים.

המשך פעילות ברוכה,

בכבוד רב,
רפי סער
ראש העיר

הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2022 הסתיימה ב-13/02/22.
לא ניתן להקליד בקשות חדשות לאחר המועד הקובע.
ניתן לעדכן בקשות קיימות והשלמת מסמכים בלבד.


לעדכון בקשה קיימת

תבחינים למתן תמיכות

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022

הסבר / פרטים על הטבלאות במסמכים ניתן לקבל בטל': 09-7636520, או במייל: raheli@ksaba.co.il


מידע נוסף:

לפרוטוקולים ועדת תמיכות 
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
טבלה מרכזת לעמותות שאושרה להן תמיכה בשנת 2020 – עדכני ליום 25.10.20

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 
מתן תמיכה/השתתפות בדמי שכירות/שימוש במתקן ספורט לשנת 2019
תבחינים (קריטריונים) למתן תמיכות לשנת 2019